Cetak
JPS/P/SEL/MK/37/2018

KERJA-KERJA MEMBINA, MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJIJAYA PAM, KERJA-KERJA ELEKTRIKAL SERTA KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI PINTU AIR PARIT MERBAU, PARIT MAHANG, DAERAH KUALA SELANGOR UNTUK JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR.(TAWARAN SEMULA)

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Tender

Petender Jabatan Pengairan dan Saliran
No. Tender JPS/P/SEL/MK/37/2018
Tarikh Iklan 13 Dec 2018 - 19 Dec 2018
Tarikh Jual 21 Dec 2018 - 10 Jan 2019
Tarikh Tutup 10 Jan 2019
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Peti Tender,
Bhg. Ukur Bahan & Kontrak,
JPS Selangor,
Tingkat 5, Blok Podium Selatan, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,
40626 Shah Alam, Selangor
Tarikh & Masa Taklimat 20 Dec 2018 10:00
Alamat Taklimat Bilik Mesyuarat JPS Daerah Kuala Selangor, Jalan Stadium 45000 Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan

Kehadiran taklimat adalah diwajibkan
Harga Dokumen RM 420.00

Syarat Tender

Tender adalah dipelawa kepada Kontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftar dengan Lembaga Pembangunaan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)(CIDB) dalam Gred kategori dan Pengkhususan yang berkaitan serta masih dibenarkan membuat tawaran pada masa ini.

Gred : G5

Kategori : CE, M & E

Pengkhususan : CE21 & CE36 & M15 & E04 atau E11

LAWATAN TAPAK untuk Tender ini adalah DIWAJIBKAN kepada PENAMA di dalam sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)/PUKONSA/UPKJ/ bagi pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan, hanya penama di Sijil Akuan Pendaftaran syarikat yang boleh menghadiri taklimat. 

Syarikat TIDAK BOLEH MEWAKILKAN pegawai selain daripada penama dalam PPK, SPKK, PUKONSA atau Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat, Kementerian Kewangan.

Taklimat dan lawatan tapak akan diadakan seperti berikut :

Tarikh : 20HB DISEMBER 2018 (KHAMIS) 

Masa : 10.00 pagi. 

Tempat Berkumpul dan Taklimat :  Bilik Mesyuarat JPS Daerah Kuala Selangor, JalanStadium 45000 Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan..  

Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktor yang sah sahaja. Untuk maksud ini wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa :

a) SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB - ASAL

b) SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN CIDB - ASAL

c) SIJIL TARAF BUMIPUTERA PKK - ASAL

d) Surat Wakil yang ditandatangani oleh penama di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

e) Satu (1) SALINAN bagi sijil-sijil berkenaan semasa membeli dokumen tender

Kontraktor yang berminat boleh mendapatkan dokumen tender di :

Kaunter Bhg. Ukur Bahan & Kontrak JPS Selangor, Tkt.5, Blok Podium Selatan, Bgn. SSAAS, 40626 Shah Alam, Selangor.

Mulai : 21hb DISEMBER 2018 hingga 10hb JANUARI 2019.

Bayaran dokumen tender sebanyak RM420.00 hendaklah dibuat atas nama Pengarah JPS Selangor dalam bentuk Kiriman Wang/Bank Draf/Wang Pos sahaja.

Bayaran tunai tidak akan diterima.Bayaran dokumen tender dalam bentuk KIRIMAN WANG/BANK DRAF ADALAH AMAT DIGALAKKAN.

 

Jabatan berhak untuk menolak sebarang tawaran petender yang dikemukakan sekiranya terdapat keraguan maklumat yang disertakan atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

PENTING : Dokumen Tender yang lengkap hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut yang merupakan syarat utama sekiranya gagal dikemukakan akan menyebabkan dokumen tawaran ditolak sama sekali. Segala tawaran dokumen yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam 2 (dua) sampul surat berlakri yang berasingan dicatat :

1) JPS/P/SEL/MK/37/2018 (Jilid I)

2) JPS/P/SEL/MK/37/2018 (Jilid II)

Dokumen yang telah lengkap seperti yang dinyatakan, hendaklah dihantar ke Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor, Tingkat 5, Blok Podium Selatan, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, 40626 Shah Alam, Selangor tidak lewat daripada JAM 12.00 TENGAHARI pada tarikh tutup yang telah dinyatakan.

Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor tidak terikat untuk memilih sebarang nilai tawaran harga sama ada yang terendah atau yang sebaliknya.

Sekiranya tiada sebarang jawapan yang diterima selepas tempoh 90 hari dari tutup tawaran, maka tawaran adalah dianggap tidak berjaya.

Lawatan Tapak

Bil. Tempat Berkumpul Alamat Lawatan Tapak Tarikh & Waktu Wajib Hadir
1 Bilik Mesyuarat JPS Daerah Kuala Selangor, Jalan Stadium 45000 Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan Bilik Mesyuarat JPS Daerah Kuala Selangor, Jalan Stadium 45000 Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan 20 Dec 2018 10:05

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G5) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM 5,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB CE21 KERJA-KERJA AM KEJURUTERAAN AWAM

DAN

CE36 KERJA TANAH

DAN

M15 KELENGKAPAN MEKANIKAL PELBAGAI

DAN

E04 PEMASANGAN VOLTAN RENDAH
ATAU
E11 KERJA-KERJA AM ELEKTRIKAL

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis