Cetak
SH JPPH 1/2021

PERKHIDMATAN PENGURUSAN CARETAKER BAGI RUMAH PERANGINAN MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR DI BAYOU LAGOON PARK RESORT, BUKIT KATIL MELAKA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK TETUAN MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Tarikh Tajuk  
Tiada makluman / ralat

Maklumat Sebut Harga

Petender Majlis Daerah Hulu Selangor
No. Sebut Harga SH JPPH 1/2021
Tarikh Iklan 6 Jan 2021 - 3 Feb 2021
Tarikh Jual 6 Jan 2021 - 3 Feb 2021
Tarikh Tutup 3 Feb 2021
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar LOBI MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR, MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR, JALAN BUKIT KERAJAAN, 44000 KUALA KUBU BHARU, SELANGOR DARUL EHSAN.
Harga Dokumen RM 100.00

Syarat Sebut Harga

Pejabat ini menjemput tuan mengemukakan sebut harga untuk tajuk
kerja di atas. Sila masukkan Borang Sebut Harga yang telah diisi dengan sampul
surat yang telah dimeterai dan dialamatkan kepada Pejabat ini seperti alamat di
atas. Untuk makluman hanya satu sampul surat untuk satu Borang Sebut Harga
sahaja. a.       Sila tulis di
bahagian atas sampul surat tersebut Nama dan Nombor Sebut Harga, masa dan
tarikh tutup seperti yang tersebut di atas. b.       Tarikh
terakhir untuk mengambil / mendapatkan  Borang
Sebut Harga adalah pada satu (1) hari sebelum tarikh tutup sebut harga. c.       Sebut harga
yang lengkap hendaklah mengandungi maklumat PENTING
seperti di BAHAGIAN 1, DAN BAHAGIAN
2 perlu dikemukakan tidak lewat daripada PUKUL 12.00 TENGAH HARI pada tarikh yang telah dinyatakan. 

1.       PERATURAN PERLAKSANAAN KERJA

 

Kerja-kerja yang dilaksanakan hendaklah mematuhi spesifikasi,
pelan-pelan, butir-butir Kerja yang dinyatakan dalam Ringkasan SEBUT HARGA dan
Syarat-syarat yang dinyatakan dalam Dokumen SEBUT HARGA ini dan juga Arahan
daripada PEGAWAI INDEN atau wakilnya.

 

 

2.       KEGAGALAN KONTRAKTOR MEMULAKAN KERJA

 

Sekiranya KONTRAKTOR gagal memulakan kerja SEBUT HARGA ini selepas
tujuh hari dari tarikh akhir tempoh mula kerja yang dinyatakan dalam Inden
kerja, tanpa sebab-sebab yang munasabah, Inden Kerja untuk SEBUT HARGA tersebut
akan dibatalkan dan tindakan Tatatertib akan diambil terhadap KONTRAKTOR.

3.       SUB-SEWA DAN MENYERAH HAK KERJA

 

KONTRAKTOR tidak dibenarkan meng ‘sub-sewakan’ kan kerja kepada kontraktor-kontraktor lain.
KONTRAKTOR tidak boleh menyerahkan apa-apa faedah di bawah Inden Kerja ini
tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bertulis daripada PEGAWAI INDEN.

 

4.       PENOLAKKAN BAHAN / BARANG DAN KERJA
OLEH PEGAWAI INDEN

 

PEGAWAI INDEN atau wakilnya berhak menolak bahan, barang dan kerja-kerja
yang tidak menepati spesifikasi. Bahan, barang dan kerja-kerja yang ditolak
hendaklah diganti dan sebarang kos tambahan yang terlibat hendaklah ditanggung oleh
KONTRAKTOR sendiri.

 

5.       RINGKASAN SEBUT HARGA.

 

i.        Ringkasan
SEBUT HARGA hendaklah menjadi sebahagian daripada Borang SEBUT HARGA ini dan
hendaklah menjadi asas jumlah harga SEBUT HARGA.

 

Ii.       Harga-harga
dalam Ringkasan SEBUT HARGA hendaklah mengambil kira semua kos termasuk kos
pengangkutan, cukai, duti, bayaran dan kos-kos lain yang perlu dan berkaitan
bagi penyiapan kerja SEBUT HARGA dengan sempurna.

         

iii.       Tiada
sebarang tuntutan akan dilayan bagi penyelarasan harga akibat daripada perubahan
kos, bahan-bahan dan semua duti dan cukai KERAJAAN, samada DALAM TEMPOH SAH
sebut harga atau dalam tempoh kerja.

 

iv.      Kadar dan
harga dalam Ringkasan SEBUT HARGA yang dikemukakan oleh KONTRAKTOR hendaklah
tertakluk kepada persetujuan sebelumnya daripada PEGAWAI INDEN tentang
kemunasabahannya. Persetujuan sebelumnya itu dan apa-apa pelarasan kemudiannya
kepada harga-harga dalam Ringkasan SEBUT HARGA hendaklah dibuat sebelum Inden
Kerja dikeluarkan.

 

v.       Apa-apa
pelarasan harga dalam Ringkasan SEBUT HARGA menurut perkara (iv) di atas dan
apa-apa kesilapan pengiraan dalam Ringkasan SEBUT HARGA hendaklah dilaraskan
dan diperbetulkan sebelum Inden Kerja dikeluarkan. Jumlah harga yang dilaraskan
hendaklah sama dengan jumlah harga pukal (lump sum) yang dinyatakan dalam Borang
SEBUT HARGA. Jumlah harga pukal dalam Borang SEBUT HARGA hendaklah tetap
tidak berubah

6.       PERCANGGAHAN DALAM DOKUMEN SEBUT HARGA

 

Jika KONTRAKTOR mendapati apa-apa percanggahan dalam Dokumen SEBUT HARGA,
wakilnya hendaklah merujuk kepada PEGAWAI INDEN untuk mendapatkan keputusannya.

 

7.       BAYARAN BERPERINGKAT

 

Bagi kerja yang bernilai RM 25,000.00 ke atas, satu kali bayaran
berperingkat dibenarkan setelah nilai kerja-kerja yang telah disiapkan
(Financial progress) melebihi 50% dari nilai SEBUT HARGA tersebut.

 

8.       KEGAGALAN
KONTRAKTOR MENYIAPKAN KERJA DAN PENAMATAN PERLANTIKAN KONTRAKTOR.

 

PEGAWAI INDEN berhak membatalkan Inden kerja sekiranya KONTRAKTOR
berada dalam keadaan-keadaan berikut dan setelah menerima surat amaran daripada PEGAWAI INDEN.

 

a.       Sekiranya
KONTRAKTOR masih gagal menyiapkan kerja dalam tempoh masa yang telah
ditetapkan.

 

          b.       Kemajuan
kerja terlalu lembab tanpa apa-apa sebab yang munasabah.

 

c.       Penggantungan
perlaksanaan seluruh atau sebahagian kerja, tanpa apa-apa sebab yang munasabah.

 

d.       Tidak
mematuhi arahan PEGAWAI INDEN atau Wakilnya tanpa apa-apa alasan yang
munasabah.

         

          e.       Apabila
KONTAKTOR diisytihar muflis (bankrup) oleh pihak yang sah.

 

9.       KERJA PERUBAHAN

 

PEGAWAI INDEN boleh menurut budi bicaranya mengeluarkan arahan-arahan
yang berkehendakkan sesuatu perubahan kerja dengan secara bertulis. Tiada
apa-apa perubahan yang dikeluarkan oleh PEGAWAI INDEN atau yang disahkan
kemudian oleh PEGAWAI INDEN boleh membatalkan SEBUT HARGA ini.    

 

Semua kerja perubahan dan / atau tambahan yang diluluskan oleh PEGAWAI
INDEN akan diukur atau dinilai dengan kadar harga yang ada dalam Senarai
Kuantiti / Ringkasan SEBUT HARGA. Jika tidak terdapat sebarang kadar harga yang
bersesuaian, maka kadar harga baru yang dipersetujui oleh PEGAWAI INDEN dan
KONTRAKTOR hendaklah digunakan.

 

10.     PEMATUHAN KEPADA UNDANG-UNDANG OLEH
KONTRAKTOR.

 

KONTRAKTOR hendaklah mematuhi segala kehendak Undang-undang Kecil dan
Undang-undang Berkanun dalam Malaysia
semasa perlaksanaan kerja. KONTRAKTOR tidak berhak menuntut sebarang kos
tambahann kerana pematuhannya dengan syarat-syarat tersebut.

 

11.     PERATURAN MEMBAYAR SELEPAS SIAP

 

Bayaran sepenuhnya hanya akan dibayar setelah KONTRAKTOR menyiapkan
kerja dengan sempurnanya dan telah melaksanakan segala arahan dari PEGAWAI
INDEN atau Wakilnya dan mengembalikan Inden Kerja (Salinan Asal)

 

Majlis Daerah Hulu
Selangor

Kod-Kod Bidang

Kod Bidang MOF 221001 PERKHIDMATAN > KHIDMAT KEBERSIHAN DAN RAWATAN > PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis