Cetak
JPS/N/SEL/MK/11/2021

KERJA-KERJA MENAIKTARAF PINTU AIR SUNGAI KAPAR KECIL, DAERAH KLANG BAGI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI SELANGOR

Sila daftar masuk untuk menyertai tender ini
Pegawai Bertanggungjawab
Nama Muhammad Fairuz Bin Md. Yusuf
E-mel fairuz@waterselangor.gov.my
No. Tel 03-5544 7376
Jabatan JPS Selangor
Tarikh Tajuk  
05/08/2021 Notis Pemakluman Selanjutnya

Maklumat Tender

Petender Jabatan Pengairan dan Saliran
No. Tender JPS/N/SEL/MK/11/2021
Tarikh Iklan 24 Jun 2021 - 8 Sep 2021
Tarikh Jual 5 Aug 2021 - 3 Sep 2021
Tarikh Tutup 8 Sep 2021
Masa Tutup 12:00 PM
Tempat Hantar Peti Tender.
Bhg. Ukur Bahan & Kontrak
JPS Selangor,
Tkt. 5, Blok Podium Selatan, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,
40626 Shah Alam, Selangor
Kebenaran Khas
Harga Dokumen RM 250.00

Syarat Tender

Tender adalah dipelawa kepadaKontraktor-kontraktor yang mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan berdaftardengan Lembaga Pembangunaan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM)(CIDB) dalamGred kategori dan Pengkhususan yang berkaitan serta masih dibenarkan membuattawaran pada masa ini.

Gred: G3

Kategori : ME

pengkhususan : M15

Kontraktor hendaklah berdaftar dengan Unit Perancang EkonomiNegeri Selangor (UPENS)

 

Sebagai usaha membendung dan mencegah wabak COVID-19, taklimatdan lawatan tapak TIDAK DIWAJIBKAN untuk pembelian tender.Walau bagaimanapun pihak kontraktor yang berminat boleh melawat sendiri ketapak dengan koordinat seperti di bawah bagi mendapatkan maklumat yang lebihtepat dan mengetahui keadaan/maklumat tambahan yang berguna bagi menyediakantawaran tender. Sekiranya kontraktor mahu melawat sendiri kawasan atau tapakberkenaan, amalan penjarakan, penggunaan hand sanitizer dan pemakaian face maskadalah amat ditekankan.

 

Tempat Berkumpul dan Taklimat :  TIADA

Koordinat Lokasi Tapak : 3.109132, 101.337883

 

Dokumen tender akan dikeluarkan kepada wakil-wakil kontraktoryang sah sahaja. Untuk maksud ini wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa :

a) SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN CIDB - ASAL

b) SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN CIDB - ASAL

c) SIJIL TARAF BUMIPUTERA PKK - ASAL

d) SALINAN PENDAFTARAN UPENS

e) Surat Wakil yang ditandatangani oleh penama di dalam SijilPerolehan Kerja Kerajaan

f) Satu (1) SALINAN bagi sijil-sijil berkenaan semasa membelidokumen tender

Kontraktor yang berminat boleh mendapatkan dokumen tender di :

Kaunter Bhg. Ukur Bahan & Kontrak JPS Selangor, Tkt.5,Blok Podium Selatan, Bgn. SSAAS, 40626 Shah Alam, Selangor.

Mulai : 5hb Ogos 2021 hingga 3hb September 2021

Masa : 9.00 pagi hingga 1.00 tengah hari sahaja (perlumembuat tempahan temujanji di https://forms.gle/hpGcPzcKi4oJS2s69) 

 

Dokumen Meja Tender boleh disemak dan dokumen tender bolehdiperolehi di pejabat-pejabat berkenaan pada waktu 9.00pagi hingga 1.00 tengah hari sahaja. Sila patuhi SOP yang telah ditetapkan semasa proses pembelian dokumen tender. 

 

Bayaran dokumen tender sebanyak RM250.00 hendaklahdibuat atas nama Pengarah JPS Selangor dalam bentuk Kiriman Wang/Bank Draf/WangPos sahaja.

Bayaran tunai tidak akan diterima. Bayaran dokumen tender dalambentuk KIRIMAN WANG/BANK DRAF ADALAH AMAT DIGALAKKAN.

 

Jabatan berhak untuk menolak sebarang tawaran petender yangdikemukakan sekiranya terdapat keraguan maklumat yang disertakan atau tidakmemenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

Dokumen yang telah lengkap seperti yang dinyatakan, hendaklahdihantar ke Peti Tender, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor, Tingkat5, Blok Podium Selatan, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, 40626 ShahAlam, Selangor tidak lewat daripada JAM 12.00 TENGAHARI padatarikh tutup yang telah dinyatakan.

 

Sekiranya tiada sebarang jawapan yang diterima selepas tempoh150 hari dari tutup tawaran, maka tawaran adalah dianggap Tidak Berjaya.

Kod-Kod Bidang

Gred CIDB
  • (G3) KEUPAYAAN TIDAK MELEBIHI RM1,000,000.00
Bidang Pengkhususan CIDB M15 KELENGKAPAN MEKANIKAL PELBAGAI

Dokumen Meja Terkawal

Nama Saiz Jenis